ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาเพิ่มเติม

       ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาเพิ่มเติม

เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558

โดยเข้าไปที่ http://adms.rmutsv.ac.th/Edit_report_fatmat.php    

และแจ้งนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาปี 1 ได้เข้าไปกรอกข้อมูล