ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นพื้นฐาน รุ่น ๓”

โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นพื้นฐาน รุ่น ๓” ระหว่างวันที่  1 – 2 กันยายน  ๒๕๕๘ 

     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดำเนินการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 

       สำหรับสถาบันการศึกษาในชุมชน เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครู/อาจารย์ผู้สอน