ประชาสัมพันธ์ : ขอส่งหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ