ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และผู้ประสานงานวิจัย (สายสนับสนุน) และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “สวพ.สัญจร”

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และผู้ประสานงานวิจัย
(สายสนับสนุน) และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “สวพ.สัญจร”
.
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุมสัมมนาและการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง (9401) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์
.
เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาคมวิจัยแต่ละพื้นที่ และเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย OKRs ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป