มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.
.
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย หัวหน้าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาการบัญชี หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม และหลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร." โดยมี อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวรายงานวัตุประสงค์ของการจัดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร และบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชราช พื้นที่ไสใหญ่
.
ภาพ : ประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่
เรียบเรียง : แผนกงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://cim.rmutsv.ac.th/th/main
.
รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
https://www.facebook.com/cim.ruts