"มหาวิทยาลัยแห่ง "โอกาส" เพื่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคง" แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะที่ 2

"มหาวิทยาลัยแห่ง "โอกาส" เพื่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคง"
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ระยะที่ 2