พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม

"แด่เรือจ้างผู้ยิ่งใหญ่" พระคุณที่สาม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลสรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
.
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม เข้าร่วมโครงการ “วันไหว้ครู" กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ดำเนินโครงการโดยสโมสรนักศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ผู้มีพระคุณ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสืบไป
.
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและกล่าวถึงที่มาของการไหว้ครู พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร อาจารย์ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย รับพานรูปเทียน พานดอกไม้ จากตัวแทนนักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีการ กล่าวคำปฏิญาณตน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการไหว้ครูและเห็นความสำคัญในการไหว้ครู ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

------------------------------------------------------------
ภาพ / เรียบเรียง : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th