วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม

    ตามที่ กองทนพัฒนาไฟฟ้าขนอมได้เสนอโครงการมอบทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 431 ทุน ให้แก่นักศึกษาในขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการจัดสรรแบ่งทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 24 ทุน ทุนละ4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท

    โดยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)ได้แจ้งกำหนดมอบทุนในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา

    เพื่อให้การรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางวิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาและให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนปฏิบัติตามระเบียบดังที่แนบไว้ท้ายประกาศ

เอกสารประกอบ: