ข้อควรปฏิบัติและการเข้ารับพิธีการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข้อควรปฏิบัติและการเข้ารับพิธีการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
.
ที่มา : https://graduate.rmutsv.ac.th/2563/?q...