มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จับมือ โรงไฟฟ้าขนอม และภาคีเครือข่าย ส่งเสริมคุณภาพอาหารทะเล อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์