ประชาสัมพันธ์ : การเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่น ปครป. ประจำปี พ.ศ.2565