ขอแจ้งปิดฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

     ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ เพื่อประสิทธิภาพและรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น และจะทำการปิดระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘  จึงส่งผลกระทบให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ และสามารถใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ: