ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตร HACKaTHAILAND Learning Platfrom , หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก , การประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา