วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศเเจ้ง ระเบียบการแต่งกายและกำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  วันศุกร์ที่  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558