สโมสรนักศึกษา 64 จัดกิจกรรมลอยกระทงออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม

กิจกรรมลอยกระทงออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
.

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยอาจารย์ชุลี หมีรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมลอยกระทงออนไลน์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และทีมสโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงออนไลน์ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและเพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของนักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ซึ่งภายในกิจกรรมลอยกระทงออนไลน์ มีการแข่งขันการทำกระทงของนักศึกษา โดยมีนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 7 คน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอรัญญา ชนะสงคาม
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศศิธร แสดงจิตร
รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวทิพยรัตน์ เพ็ชรรัตน์
และรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ
————————————————————————-

รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th