คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ให้การต้อนรับ เลขานายก อบจ.นครศรีธรรมราช ในการลงพื้นที่สนับสนุนรถปรับภูมิทัศน์ วิทยาลัยฯ

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ให้การต้อนรับ เลขานายก อบจ.นครศรีธรรมราช ในการลงพื้นที่สนับสนุนรถปรับภูมิทัศน์ วิทยาลัยฯ
.
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์นิตยา ทัดเทียม (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน) อาจารย์ชุลี หมีรักษา (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย) พร้อมด้วย บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายศิลป์ชัย สุนทรมัฏฐ์ เลขานุการนากยก อบจ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ในการสนับสนุนรถแบคโฮ โดย​ กองช่างฝ่ายทางหลวงชนบท เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของ วิทยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางคณะผู้บริหาร ได้ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให้การสนับสนุนดังกล่าว
------------------------------------------------------

รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th