ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา และ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนังงานราชการทั่วไป