จดหมายข่าวฉบับที่ 7 ตุลาคม 2564 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ จ.ตรัง