ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร "Exclusive GPF" ฉบับพิเศษ