ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร