จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ตุลาคม 2564 มอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ กศน.ขนอม ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19