ห้องปฏิบัติการเคมี สาขาศึกษาทั่วไป

         ห้องปฏิบัติการเคมี เป็นห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม โดยใช้เครื่องมือการทดลองเกี่ยวกับมวลสารสัมพันธ์และมูลฐานของทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร้าง ของอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติพิริออดิก สารเรพรีเซนทาทีฟ อโลหะ และโลหะแทรนซิชั่น เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ปฏิบัติการทดลองให้ครอบคลุมทุกเนื้อหาวิชา

สิ่งอำนวยความสะดวก: