โครงการบริการวิชาการ การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษสู่การเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา

โครงการบริการวิชาการ การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษสู่การเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา
----------------------------------------------------
วันที่ 29 กันยายน 2564 สาขาศึกษาทั่วไป นำโดย ผศ.ดร.จิตติมา ชูพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร จัดโครงการบริการวิชาการ การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษสู่การเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษอังกฤษในหลักสูตรทางด้านวิศวกรรม และให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับวิทยากร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษอังกฤษในหลักสูตรทางด้านวิศวกรรม ซึ่งภาษาอังกฤษค่อยข้างที่จะมีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นลักษณะเฉพาะทางและเป็นการกำหนดทิศทางและพัฒนาอันนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปที่ในอนาคตและได้รับการแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดความรู้ เพื่อการนำไปใช้จริงในชีวิตการทำงาน
----------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th