การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ร่วมโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านระบบออนไลน์ Join Zoom Meeting

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน และคณะผู้บริหาร คณะจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกพื้นที่ ทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการ โดยการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ความว่า การประเมินผลและการติดตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
------------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th