ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชี้แจงประเด็นข่าวปลอมที่ทันสถานการณ์