กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการสถาปนา ปีที่ 26 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการสถาปนา ปีที่ 26 วิทยาลัยเทคโนดลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
----------------------------------------------

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 #เนื่องในวันครบรอบการสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมละการจัดการ (ปีที่ 26) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช #พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย อาจารย์วาจิศา จันทรักษ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย) อาจารย์สุพัชชา คงเมือง (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา) บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมสักการะบูชาศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย พระชัยมงคล พ่อปู่ศรีสุทโธ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และพระวิษณุกรรม เทพแห่งช่าง เพื่อเป็นการขอขมากรรม เทพที่คอยปกปักรักษา ซึ่งเชื่อกันว่าการกราบไหว้บูชาพระชัยมงคลจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข คลาดแคล้วจากอันตราย มีความเป็นสิริมงคล และสามารถขอพรให้เรื่องต่าง ๆ ดำเนินไปได้ด้วยดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เดิมชื่อวิทยาเขตศรีวิชัย #สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2538 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรกที่วิทยาเขตสงขลาและย้ายมาเรียนที่วิทยาเขตศรีวิชัย ในปี พ.ศ. 2544 และขยายการจัดการเรียนการสอนจนถึงระดับปริญญาตรี

ในปี พ.ศ. 2548 ได้ดำเนินการยุบรวมหน่วยงานในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งทั่วประเทศ โดยวิทยาเขตศรีวิชัย รวมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 จึงได้มีประกาศกฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการขึ้นแทนวิทยาเขตศรีวิชัย
---------------------------------------------------------

รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th