ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming)

เอกสารประกอบ: