ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ และ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลฯ