ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี สตูล และระนอง และเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวราขการ