ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายมาตรการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตราการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)