ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางดำเนินการจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาทั่วไป ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ณ ศูนย์พักพิงพระราชทาน "ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก"