"ขยายผลจากมะพร้าวสด กลายเป็นมะพร้าวแก้ว ผลไม้ในชุมชน" U2T ขนอม