โครงการมอบทุนการศึกษาอำเภอขนอม ประจำปี 2564 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม จำนวน 20 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท

โครงการมอบทุนการศึกษาอำเภอขนอม ประจำปี 2564 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม จำนวน 20 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท

วันนี้ (20 สิงหาคม 2564) ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาอำเภอขนอม ประจำปี 2564 พร้อมด้วย ดร.สันติกร รักสองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา ผู้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม นายชาญศักดิ์ สุทธิช่วย ผู้จัดการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) คณะผู้บริหารจากสถานศึกษา และตัวแทนนักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษา ซึ่งในการจัดโครงการได้รับเกียรติจาก นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม เป็นประธานในการเปิดพิธี มอบทุนการศึกษา โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี และด้อยโอกาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มีความขลากแคลนและด้อยโอกาสได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป และเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีจิตอาสาและเสียสละต่อสังคมได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

โดยโครงการมอบทุนการศึกษาอำเภอขนอม ประจำปี 2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม เพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยมอบทุนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในอำเภอขนอม ซึ่งมีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 22 โรง มัธยมศึกษา จำนวน 2 โรง อบจ. จำนวน 1 โรง และอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง โดยพิจารณาคัดเลือกจากนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี มีความขาดแคลนและด้อยโอกาส มีจิตอาสาและเสียสละต่อส่วนรวม จึงได้แยกเป็นระดับดังนี้ ประถมศึกษา จำนวน 298 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 596,000 บาท มัธยมศึกษา จำนวน 108 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 324,000 บาท อุดมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท รวมทั้งหมด 426 ทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ณ โรงเรียนขนอมพิทยา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th