วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์รับทุนการศึกษาบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจเเละผลิต จำกัด

ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลดทุนทรัพย์ เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป โดยมีนักศึกษาส่งใบสมัครเพื่อรับทุน จำนวน 5 คน ตามรายชื่อดังประกาศที่แนบมานี้

เอกสารประกอบ: