ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) เรื่องรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจเเละผลิต จำกัด


   บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจเเละผลิต จำกัด มีตวามประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป มีความประพฤติเรียบร้อย และช่วยเหลืองานของคณะหรือวิทยาลัย  จำนวน 14 ทุน  ทุนละ 10,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท

เอกสารประกอบ: