ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)