ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ