จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ