ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ