ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความ และขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร