วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงร้อยละเงินสะสมของกองทุนฯ