วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : แจ้งแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์