การศึกษาดูงาน นวัตกรรมต่างๆของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนากลุ่มวิสาหกิจในชุมชนต่อไป

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยอาจารย์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บุคลากร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเข้าร่วมศึกษาดูงาน นวัตกรรมต่างๆของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนากลุ่มวิสาหกิจในชุมชนต่อไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ