การทำข้อตกลงสัญญาจ้างและรายงานตัว ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ" U2T

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ทำข้อตกลงสัญญาจ้างและรายงานตัว ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ" U2T กับผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละตำบล จำนวน 4 ตำบล ณ ห้องประชุมรองศาตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ