โครงการอบรมการออกแบบงานวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SolidWorks และการใช้งานเครื่อง Laser Cutter

เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2564 หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรม ได้จัดโครงการอบรมการออกแบบงานวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SolidWorks และการใช้งานเครื่อง Laser Cutter เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง ณ อาคารเรียนช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ