ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมการติดตามระบบ Internet รองรับการสอน Online และติดตามมาตรการป้องกันโควิด -19

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมการติดตามระบบ Internet รองรับการสอน Online และติดตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ