วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ลงนามตกลงการดำเนินโครงการศูนย์บริการวิชาการพลังงานทดแทนไบโอดีเซลชุมชน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยอาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง อาจารย์สุพร ฤทธิภักดี และอาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล ได้ลงนามตกลงการดำเนินโครงการศูนย์บริการวิชาการพลังงานทดแทนไบโอดีเซลชุมชน เพื่อกลุ่มเกษตรกรประมงเรือชายฝั่งพื้นบ้าน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และเพื่อกลุ่มผู้ประกอบเรือท่องเที่ยว อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชได้ใช้นำ้มันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม