การประเมินผู้บริหารระดับคณะ จากสภามหาวิทยาลัย เข้าทำการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแชะการจัดการ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม พร้อมคณะประเมิน ผู้บริหารระดับคณะ จากสภามหาวิทยาลัย เข้าทำการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแชะการจัดการ