โครงการบำบัดน้ำเสียด้วย EM BALL เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการบำบัดน้ำเสียด้วย EM BALL เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อบูรณาการเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาฯกับกิจกรรมโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ความเข้าใจหลักการต่างๆในเนื้อหาวิชาไปบูรณาการเชิงปฏิบัติการและให้ผู้ร่วมโครงการได้ร่วมกันปฏิบัติการบำบัดน้ำเสียตามเทคนิควิธีการทางธรรมชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ