โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยท่านวิทยากร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนฌลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ